Thần học Thực hành và Mục vụ

Lương tâm trưởng thành theo Gaudium et Spes

Lương tâm trưởng thành theo Gaudium et Spes

Môn học: Luân lý Công giáo Giáo sư: Phạm Văn Ái, S.J. Học viên: Trương Minh Cao, S.J. Bài viết trình bày lương tâm trưởng thành và quyền tối thượng của lương tâm theo tinh thần của hiến chế Gaudium et Spes (số 16). Tác giả viết nó như một […]

Read More

Chúa Thánh Thần theo quan điểm của thánh Gregory Of Nazianzuz

Chúa Thánh Thần theo quan điểm của thánh Gregory Of Nazianzuz

Môn học: Giáo Phụ Học Giáo sư: Trịnh Duy Suýt, S.J. Học viên: Nguyễn Đức Thắng, S.J. Những thế kỷ đầu là thời điểm Giáo Hội định hình nên những tín điều căn bản nhất của niềm tin Kitô Giáo. Một trong những tín điều quan trọng ấy là xác […]

Read More

Đóng góp của Dòng Tên trong Công Đồng Trentô

Đóng góp của Dòng Tên trong Công Đồng Trentô

Môn học: Lịch sử Giáo hội Công giáo Giáo sư: Nguyễn Mai Kha, S.J. Học viên: Trần Thiên Kính, S.J.  Công Đồng Trentô là một trong những công đồng chung quan trọng, góp phần canh tân Giáo Hội và chống lại phong trào cải cách Tin Lành đang bùng nổ […]

Read More