Thần Học

To Be Human Is To Be A Free Hearer Of The Word In The History

To Be Human Is To Be A Free Hearer Of The Word In The History

Môn học: Đức Tin và Mặc Khải Giáo sư: Nguyễn Hai Tính, S.J. Học viên: Vũ Chí Kiên, S.J.   To Be Human Is To Be A Free Hearer Of The Word In The History[1] Quan niệm siêu hình của Karl Rahner về mạc khải trong tác phẩm “Kẻ Lắng […]

Read More

Đóng góp của Dòng Tên trong Công Đồng Trentô

Đóng góp của Dòng Tên trong Công Đồng Trentô

Môn học: Lịch sử Giáo hội Công giáo Giáo sư: Nguyễn Mai Kha, S.J. Học viên: Trần Thiên Kính, S.J.  Công Đồng Trentô là một trong những công đồng chung quan trọng, góp phần canh tân Giáo Hội và chống lại phong trào cải cách Tin Lành đang bùng nổ […]

Read More

Nỗi khắc khoải của người ngôn sứ

Nỗi khắc khoải của người ngôn sứ

Môn học: Ngôn Sứ Giáo sư: Cao Gia An, S.J. Học viên: Đỗ Hùng Dinh, S.J. Bài viết tìm hiểu nỗi khắc khoải của ngôn sứ Giê-rê-mi-a ẩn chứa trong Khúc Ai Ca (Gr 14:17-22). Tác giả phân tích cấu trúc biền ngẫu đặc trưng trong thơ Do Thái để […]

Read More

FRANCE - JULY 01:  Illustration: Euthanasia On July 1998 In France  (Photo by Francis DEMANGE/Gamma-Rapho via Getty Images)

An tử và trợ tử theo giáo huấn của Giáo Hội

Môn học: Luân lý Y-Sinh học Công giáo Giáo sư: Trần Như Ý Lan, M.D. Học viên: Nguyễn Khánh Duy, S.J. Bài viết là một nỗ lực tìm hiểu vấn đề an tử và trợ tử theo giáo huấn Giáo Hội. Tác giả cố gắng làm sáng tỏ những khác […]

Read More

Phê bình mô hình ba văn hóa của Liang Shuming

Phê bình mô hình ba văn hóa của Liang Shuming

Môn: Thần học Á Châu Giáo sư: Vũ Kim Chính, S.J. Học viên: Nguyễn Văn Chí, S.J.    Xuất phát từ tham vọng muốn giải quyết các khủng hoảng xã hội ở Trung Quốc đầu thế kỷ 20, Liang Shuming đã tìm kiếm trong kho tàng minh triết của nhân […]

Read More