Kinh Thánh

Thái Độ Của Lòng Tin Vào Gia-vê Thiên Chúa Nơi Gia Đình Ông En-ca-na (1Sm 1,20-22.24-28 – CN Lễ Thánh Gia Thất – Năm C)

Thái Độ Của Lòng Tin Vào Gia-vê Thiên Chúa Nơi Gia Đình Ông En-ca-na (1Sm 1,20-22.24-28 – CN Lễ Thánh Gia Thất – Năm C)

Bài đọc: (1Sm 1,20-22.24-28) 1 20Ngày qua tháng lại, bà An-na thụ thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là Sa-mu-en, vì bà nói : “Tôi đã xin ĐỨC CHÚA được nó.” 21Người chồng là En-ca-na lên với cả gia đình để dâng hy lễ thường niên cho ĐỨC CHÚA và để giữ trọn lời khấn hứa của […]

Read More