Tìm Hiểu Bài Đọc Thư Phaolô

Tìm hiểu thư Phao-lô: NGƯỜI MÔN ĐỆ BIẾT HỌC HỎI

Tìm hiểu thư Phao-lô: NGƯỜI MÔN ĐỆ BIẾT HỌC HỎI

Bài đọc trong Chúa Nhật XXI, Thường Niên, Năm C: Dt 12:5-7, 11-13 Bài đọc này kết thúc lời kêu gọi luân lý ở 10:26-12:13. Sau khi trình bày cho độc giả một đoàn chứng nhân đức tin, thư Do Thái kêu gọi họ hãy trung thành chịu đựng. Bải […]

Read More