Tìm Hiểu Bài Đọc Thư Phaolô

Lời Tuyên Xưng Cao Đẹp (Chúa Nhật XXVI TN, 1 Tm 6:11-16)

Lời Tuyên Xưng Cao Đẹp (Chúa Nhật XXVI TN, 1 Tm 6:11-16)

Bản văn này thuộc về mục mà trong đó thánh Phao-lô đã giao cho Ti-mô-thê trách nhiệm cuối cùng (6:2b-21). Nó bắt đầu với một cảnh báo về sự nguy hiểm của giáo lý sai lạc và lòng yêu thích sự giàu có (6:2b-10) và kết thúc với một lời […]

Read More

Ơn Cứu Độ Dành Cho Mọi Người (Chúa Nhật XXV TN, 1 Tm 2:1-8)

Ơn Cứu Độ Dành Cho Mọi Người (Chúa Nhật XXV TN, 1 Tm 2:1-8)

Bài đọc này nằm trong mục những hướng dẫn cho dân Thiên Chúa (2:1-3:16). Trong đó, thánh Phao-lô kêu gọi cầu nguyện cho những người cầm quyền bởi vì Thiên Chúa muốn rằng mọi người phải được cứu độ (2:1-7). Ngài giải thích rằng ngài không cho phép phụ nữ […]

Read More

Tìm Hiểu Bối Cảnh Văn Chương Thư 1 Ti-mô-thê

Tìm Hiểu Bối Cảnh Văn Chương Thư 1 Ti-mô-thê

Theo 1 Ti-mô-thê, thánh Phao-lô đã đặt Ti-mô-thê ở Ê-phê-sô để cai quản giáo hội ở đó khi ngài đi Mác-cê-đô-ni-a thuộc Hy Lạp, một tỉnh của đế quốc Rô-ma (1:3). Để hỗ trợ cho Ti-mô-thê trong nhiệm vụ này, ngài giao cho ông những nhiệm vụ cụ thể và […]

Read More

BỐI CẢNH LỊCH SỬ THƯ 1 TI-MÔ-THÊ

BỐI CẢNH LỊCH SỬ THƯ 1 TI-MÔ-THÊ

Nếu thánh Phao-lô không phải tác giả của Những Thư Mục Vụ, chắc hẳn phải có một ai đó, ắt phải rất quen thuộc với truyền thống Phao-lô, biên soạn chúng vào cuối thế kỷ thứ nhất, một thời điểm mà Giáo Hội ở vùng Tiểu Á phải đối mặt […]

Read More