Sử Liệu

Giáo đoàn Thanh Chiêm thời sơ khai 1623-1626

Giáo đoàn Thanh Chiêm thời sơ khai 1623-1626

Giáo đoàn Thanh Chiêm thời sơ khai 1623-1626 Tác giả: Linh mục Nguyễn Hai Tính, S.J. Tu sĩ Nguyễn Huy Hoàng, S.J. Lời dẫn: Bài viết này không đề cập trực tiếp đến vai trò của Thanh Chiêm đối với sự hình thành chữ quốc ngữ, nhưng dựa vào những […]

Read More

Ngôn ngữ biểu trưng trong Giáo lý

Ngôn ngữ biểu trưng trong Giáo lý

Ngôn ngữ biểu trưng trong Giáo lý Sách Giáo Lý Của Cha Girolamo Maiorica và Sáng Kiến Hội Nhập Văn Hoá Tác giả: Lm. Nguyễn Hai Tính, SJ Lời Dẫn: Khi đặt chân đến Đất Việt đầu thế kỷ XVII, các tu sĩ Dòng Tên đã nỗ lực tìm hiểu […]

Read More