Cẩm Nang Triết Học

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học] Bạn biết gì về Aristotle?

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học] Bạn biết gì về Aristotle?

ảnh: internet Câu 73: Theo Aristotle, 10 phạm trù của những sự vật tồn tại là gì?      Aristotle đưa ra 10 phạm trù của những sự vật tồn tại: bản thể, số lượng, chất lượng, tương quan, địa điểm, thời điểm, vị trí, hành động, sở hữu, và […]

Read More

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học] Bạn biết gì về Aristotle?

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học] Bạn biết gì về Aristotle?

(ảnh internet) Câu 69: Tác phẩm nào của Aristotle là tiêu biểu và các tác phẩm ấy bàn về điều gì? Tác phẩm Organon của Aristotle bao gồm sáu cuốn thời kỳ đầu: Categories, On Interpretation, Prior Analytics, Posterior Analytics, Topics, và Sophistical Refutations. Cùng với Physics và Metaphysic, các […]

Read More

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học] Bạn biết gì về Aristotle?

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học] Bạn biết gì về Aristotle?

(Ảnh từ Internet) Câu 66: Những đóng góp chính của Aristotle cho nền triết học Phương Tây là gì? Aristotle (384-322 TCN) đã kiềm chế khuynh hướng thần bí trí thức đã được Parmenides giới thiệu. Aristotle đã cấu trúc hóa ý nghĩa chung trong những cách thức vốn kiểm […]

Read More

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học] Tư tưởng của Plato

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học] Tư tưởng của Plato

(Ảnh từ Internet) Câu 58: Các cuộc đối thoại của Plato là gì? Các tác phẩm còn lưu giữ lại được của Plato được ông viết trong một giai đoạn khoảng 50 năm tuổi. Ông đã viết dưới hình thức những đoạn đối thoại đầy thanh nhã, mang tính kịch […]

Read More

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học] Plato là ai?

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học] Plato là ai?

(Ảnh từ Internet) Câu 55: Điều chúng ta biết chắc chắn về cuộc đời của Plato là gì? Mặc dầu Plato (427- 347 TCN) là triết gia có ảnh hưởng và đáng kính trọng nhất trong truyền thống Tây Phương, cũng có hàng ngàn phân ngành có tính Triết học […]

Read More