Tài Liệu

Olive oil and olive branch on wooden table

Câu hỏi 116: Dầu thánh là gì?

Dầu thánh là chất thể hữu hình được dùng trong các bí tích Thêm Sức, Xức Dầu Bệnh Nhân và Truyền Chức Thánh. Trong bí tích Rửa Tội, việc xức dầu không thuộc về nghi thức chính yếu làm nên tính bí tích. Giống như nước, dầu là một biểu […]

Read More

The baptismal water at Ss. Simon and Jude Cathedral to be used at the Easter Vigil April 15. (Billy Hardiman/CATHOLIC SUN)

Câu hỏi 115: Nước thánh là gì?

Nước thánh là nước thông thường được làm phép trong Thánh Lễ hoặc sau đó.[1] Nước thánh được thừa tác viên có chức thánh làm phép. Không có quy định cụ thể liên quan đến việc uống nước thánh; tuy nhiên, nếu nước thánh đã được đựng trong bình lâu […]

Read More

Câu hỏi 114: Nhà tạm và mặt nhật (hào quang) là gì?

Câu hỏi 114: Nhà tạm và mặt nhật (hào quang) là gì?

(Mặt nhật – Ảnh sưu tầm từ Internet)       Nhà tạm (Tabernacle), mặt nhật (monstrance), chén thánh (chalice), bình thánh (ciboria), dĩa thánh (paten), khăn thánh (corporal), và khăn tuyết (purificator) là những vật phẩm không thể thiếu trong Bí tích Thánh Thể. Chén thánh là bình đựng […]

Read More