Archive for November, 2019

Câu hỏi 96. “Các chức nhỏ” là gì?

Câu hỏi 96. “Các chức nhỏ” là gì?

“Các chức nhỏ” là một thuật ngữ được sử dụng trong Giáo Hội trước Công Đồng Vatican II. Các chức nhỏ là những vai trò khác nhau trong Giáo Hội, như chức cắt tóc (tonsure), chức giữ cửa (porter), chức đọc sách (lector), chức trừ quỷ (exorcist), và chức giúp […]

Read More