Archive for October, 2019

Lời Tuyên Xưng Cao Đẹp (Chúa Nhật XXVI TN, 1 Tm 6:11-16)

Lời Tuyên Xưng Cao Đẹp (Chúa Nhật XXVI TN, 1 Tm 6:11-16)

Bản văn này thuộc về mục mà trong đó thánh Phao-lô đã giao cho Ti-mô-thê trách nhiệm cuối cùng (6:2b-21). Nó bắt đầu với một cảnh báo về sự nguy hiểm của giáo lý sai lạc và lòng yêu thích sự giàu có (6:2b-10) và kết thúc với một lời […]

Read More

Câu hỏi 95. Các Linh Mục Có Khác Với Các Mục Sư Không?

Câu hỏi 95. Các Linh Mục Có Khác Với Các Mục Sư Không?

Các mục sư Tin Lành không được thụ phong nhờ bí tích Truyền Chức Thánh – một dấu hiệu bên ngoài được Chúa Giêsu Kitô thiết lập để thông ban ân sủng. Thay vào đó, họ được Hội Thánh của họ ủy thác để giảng dạy và chăn dắt đoàn […]

Read More

Ơn Cứu Độ Dành Cho Mọi Người (Chúa Nhật XXV TN, 1 Tm 2:1-8)

Ơn Cứu Độ Dành Cho Mọi Người (Chúa Nhật XXV TN, 1 Tm 2:1-8)

Bài đọc này nằm trong mục những hướng dẫn cho dân Thiên Chúa (2:1-3:16). Trong đó, thánh Phao-lô kêu gọi cầu nguyện cho những người cầm quyền bởi vì Thiên Chúa muốn rằng mọi người phải được cứu độ (2:1-7). Ngài giải thích rằng ngài không cho phép phụ nữ […]

Read More

Tìm Hiểu Bối Cảnh Văn Chương Thư 1 Ti-mô-thê

Tìm Hiểu Bối Cảnh Văn Chương Thư 1 Ti-mô-thê

Theo 1 Ti-mô-thê, thánh Phao-lô đã đặt Ti-mô-thê ở Ê-phê-sô để cai quản giáo hội ở đó khi ngài đi Mác-cê-đô-ni-a thuộc Hy Lạp, một tỉnh của đế quốc Rô-ma (1:3). Để hỗ trợ cho Ti-mô-thê trong nhiệm vụ này, ngài giao cho ông những nhiệm vụ cụ thể và […]

Read More

Vườn Treo… Chai Nhựa

Vườn Treo… Chai Nhựa

Trong mạch suy tư, phản tỉnh để hướng đến lối sống trách nhiệm hơn với “ngôi nhà chung” của nhân loại, theo lời mời gọi về những ưu tiên tông đồ trong thời gian tới của toàn Dòng Tên trên thế giới, quý cha, thầy tại Học viện thánh Giuse […]

Read More