Archive for September, 2019

BỐI CẢNH LỊCH SỬ THƯ 1 TI-MÔ-THÊ

BỐI CẢNH LỊCH SỬ THƯ 1 TI-MÔ-THÊ

Nếu thánh Phao-lô không phải tác giả của Những Thư Mục Vụ, chắc hẳn phải có một ai đó, ắt phải rất quen thuộc với truyền thống Phao-lô, biên soạn chúng vào cuối thế kỷ thứ nhất, một thời điểm mà Giáo Hội ở vùng Tiểu Á phải đối mặt […]

Read More

Tìm Hiểu Thư 1 và 2 Ti-mô-thê

Tìm Hiểu Thư 1 và 2 Ti-mô-thê

Thư 1 và 2 Ti-mô-thê, cùng với thư Ti-tô, thường được nhắc đến như những bức thư mục vụ bởi vì chúng cung cấp cho Ti-mô-thê và Ti-tô những hướng dẫn mục vụ để dẫn dắt các cộng đoàn mà thánh Phao-lô đã ủy thác cho họ. Thư 1 Ti-mô-thê […]

Read More

Tìm Hiểu Thư Thánh Phao-lô Gửi Ông Phi-lê-môn

Tìm Hiểu Thư Thánh Phao-lô Gửi Ông Phi-lê-môn

Thư thánh Phao-lô gửi Phi-lê-môn chỉ có 25 câu, và chỉ được sử dụng một lần trong Bài đọc Thánh Lễ. Bởi vì Bài đọc chỉ trích lại các cc. 9-10, 12-17, cho nên việc đọc toàn bộ lá thư một cách cẩn thận là điều thật quan trọng đối […]

Read More