Archive for July, 2019

Tin Mừng và Ơn Gọi (Chúa Nhật thứ Mười: Gal 1:11-19)

Tin Mừng và Ơn Gọi (Chúa Nhật thứ Mười: Gal 1:11-19)

Bài đọc tuần trước tập trung vào nguồn gốc thánh thiêng của chức tông đồ của thánh Phao-lô và mối nguy trong lời dạy của các nhà truyền giáo mà, theo thánh Phao-lô, đang bóp méo tin mừng ngài đã loan báo cho các tín hữu Ga-lát. Ở bài đọc […]

Read More

Hình từ Internet

Câu 83. Bao lâu tôi nên đi xưng tội?

Giáo Luật nói chúng ta nên xưng tội một năm ít là một lần nếu chúng ta phạm bất kỳ tội trọng nào trong tâm hồn, và rước lễ ít là một lần trong mùa Phục sinh. Tại Hoa Kỳ, thời gian Phục sinh được tính từ Thứ Tư Lễ […]

Read More

CÂU 82. TÔI PHẢI XƯNG NHỮNG TỘI GÌ?

CÂU 82. TÔI PHẢI XƯNG NHỮNG TỘI GÌ?

Để bí tích Hòa Giải được cử hành cách thành sự, hối nhân phải xưng thú mọi tội lỗi. Nếu hối nhân cố tình giữ lại bất cứ tội trọng nào, thì việc xưng tội không thành sự và hối nhân phạm thêm một tội khác: tội phạm thánh (sacrilege). […]

Read More

BỐI CẢNH VĂN CHƯƠNG CỦA THƯ GỬI TÍN HỮU GA-LÁT

BỐI CẢNH VĂN CHƯƠNG CỦA THƯ GỬI TÍN HỮU GA-LÁT

Ngoài phần mở đầu (1:1-10) và kết luận (6:11-18), thư Ga-lát gồm ba phần: phần một là phần tự thuật trong đó thánh Phao-lô bảo vệ tin mừng phi không qua phép cắt bì mà ngài giảng dạy giữa các Dân Ngoại (1:11-2:21); phần hai ngài biện hộ cho mình […]

Read More