Archive for June, 2019

1 Cô-rin-tô: Các Chủ Đề Thần Học (Năm C)

1 Cô-rin-tô: Các Chủ Đề Thần Học (Năm C)

Các bài đọc trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô tập trung vào hai chủ đề: (1) Giáo Hội như một cộng đoàn được phú ban Thần Khí, (2) sự phục sinh của kẻ chết. Thế nên, thậm chí nếu các nhà giảng thuyết không dùng các bản văn […]

Read More