Archive for December, 2018

Câu hỏi 71. Cha mẹ hay người đỡ đầu làm gì?

Câu hỏi 71. Cha mẹ hay người đỡ đầu làm gì?

Thường thì người ta nghĩ rằng cha mẹ đỡ đầu (godparent) chỉ như một chi tiết thêm vào trong nghi thức rửa tội. Nhưng Giáo Luật trao trách nhiệm nhiều hơn cho những “người làm chứng” này. ‘Cha mẹ đỡ đầu’ (godparent) và ‘người đỡ đầu’ (sponsor) là những thuật […]

Read More

CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC CỦA THƯ DO THÁI

CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC CỦA THƯ DO THÁI

CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC Thư Do Thái là bản văn khó hiểu nhất trong Tân Ước. Một mặt, nó là bản văn có thiêng liêng nhất trong Tin Mừng, nền tảng cho một thần học thờ phượng và tư tế. Mặt khác, nó dẹp bỏ mọi chức tư tế và […]

Read More

Dẫn Nhập Thư Do Thái (Phần Cuối)

Dẫn Nhập Thư Do Thái (Phần Cuối)

Tìm hiểu bối cảnh Bối cảnh lịch sử. Bối cảnh lịch sử của Thư Do Thái thì mầu nhiệm giống như tư tưởng thần học thâm sâu của nó vậy. Tác giả, khán giả, và hoàn cảnh ra đời của công trình này vẫn còn trong vòng tranh luận. Trước […]

Read More

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học] Bạn biết gì về Aristotle?

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học] Bạn biết gì về Aristotle?

ảnh: internet Câu 73: Theo Aristotle, 10 phạm trù của những sự vật tồn tại là gì?      Aristotle đưa ra 10 phạm trù của những sự vật tồn tại: bản thể, số lượng, chất lượng, tương quan, địa điểm, thời điểm, vị trí, hành động, sở hữu, và […]

Read More

(theo Internet)

Câu hỏi 69. Phép rửa nào khả dĩ?

Phép rửa thông thường là bởi nước và Thánh Thần. Trong Mátthêu 28:18-20, Đức Giêsu khẳng định rằng: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, […]

Read More

Dẫn Nhập Thư Do Thái (Phần Đầu)

Dẫn Nhập Thư Do Thái (Phần Đầu)

Mặc dù thánh Phao-lô không viết thư cho người Do Thái, tôi vẫn nghiên cứu nó vì những lý do sau. Thứ nhất, Giáo Hội sơ khai, đặc biệt là ở phương Đông, xem Thư Do Thái là một trong những thư của thánh Phao-lô, giống như nhiều bản thảo […]

Read More