Archive for November, 2018

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học] Bạn biết gì về Aristotle?

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học] Bạn biết gì về Aristotle?

(ảnh internet) Câu 69: Tác phẩm nào của Aristotle là tiêu biểu và các tác phẩm ấy bàn về điều gì? Tác phẩm Organon của Aristotle bao gồm sáu cuốn thời kỳ đầu: Categories, On Interpretation, Prior Analytics, Posterior Analytics, Topics, và Sophistical Refutations. Cùng với Physics và Metaphysic, các […]

Read More

Cửa vào Cõi Trời (CN XXXII-B, Dt 9:24-28)

Cửa vào Cõi Trời (CN XXXII-B, Dt 9:24-28)

1. Lời Chúa: Dt 9:24-28 Quả thế, Đức Ki-tô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng Người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu […]

Read More

(theo Internet)

Câu hỏi 67. Người Công Giáo có tái sinh?

Người Công Giáo là người ‘được tái sinh’ trong nước và Thánh Thần. Thuật ngữ ‘tái sinh’ khá xa lạ với ngôn ngữ Công Giáo. Dầu vậy, nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta được sinh ra một cách thiêng liêng hay ‘được tái sinh’. Chính nhớ bí tích Rửa […]

Read More