Archive for July, 2018

Câu hỏi 54: Kẻ Phản Kitô (Antichrist) là ai?

Câu hỏi 54: Kẻ Phản Kitô (Antichrist) là ai?

Đó không phải là Damian Thorn (nhân vật hư cấu trong bộ phim The Omen, một bộ phim nói về Kẻ Phản Kitô), và ông ta không có hình xăm số 666 trên da đầu. Kinh Thánh chỉ minh nhiên đề cập đến Kẻ Phản Kitô bốn lần: 1Ga 2,18, […]

Read More

Câu hỏi 53. “Rapture”(được đem đi) là gì?

Câu hỏi 53. “Rapture”(được đem đi) là gì?

Vì sự phổ biến của những cuốn sách và bộ phim Left Behind (Bỏ Lại Đằng Sau), nhiều người Công Giáo hỏi tại sao họ lại chưa bao giờ được dạy về “rapture” (“việc được đem đi”) (xem 1 Tx 4:17). Thực sự mà nói, từ này không có trong […]

Read More