Archive for November, 2017

Thư của thánh Inhã về việc học Thần học

Thư của thánh Inhã về việc học Thần học

  Tóm tắt bối cảnh Trong khi tham dự hội nghị Augsburg (1550), Cha Claude Jay tạo được sự thích thú với vài ông hoàng Đức, đặc biệt là Vua Ferdinand I (Vua của Roma) trong việc thúc đẩy cải cách Công Giáo trong lãnh thổ của họ. Nhờ được […]

Read More

Những “Cái Biết” … cần phải biết !

Những “Cái Biết” … cần phải biết !

Có thể nói ba cái ‘biết’ thường được nhấn mạnh trong huấn luyện của Dòng Tên là biết Chúa, biết mình và biết Dòng. Ba ‘cái biết’ ấy vẫn là điểm nhấn trong đời sống và sứ mạng của mọi Giêsu hữu dù người ấy đang ở trong giai đoạn […]

Read More