Mầu Nhiệm Khôn Dò Thấu Của Thiên Chúa (Rm 11: 33-36, Chúa Nhật 21 Thường Niên năm A)

Tượng Thánh Phaolô trước vương cung thánh đường Thánh Phêrô
  1. Lời Chúa

33 Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được!34 Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho Người?35 Ai đã cho Người trước, để Người phải trả lại sau?36 Vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời! A-men. (Rm 11:33-36)

  1. Tìm Hiểu Rm 11:33-36

Nếu được đọc một cách tách biệt, đoạn văn này biểu dương mầu nhiệm khôn dò thấu của Thiên Chúa. Nhưng nếu được đọc trong ngữ cảnh, nó lại là kết luận của Thánh Phao-lô về định mệnh của Ít-ra-en.

Sau khi trình bày hiểu biết của mình về số phận của Ít-ra-en, Thánh Phao-lô cuối cùng cũng phải quy phục trước mầu nhiệm thánh: Những phán quyết và đường lối của Thiên Chúa là khôn dò khôn thấu. Dù có nói hay làm bất cứ điều gì, con người vẫn không thể hiểu nổi đường lối của Thiên Chúa. Vì thế, sau tất cả suy tư thần học sâu sắc nhất, người khôn ngoan nhận biết rằng họ không biết gì cả. Biết được điều này, họ tin tưởng vào Đấng họ không thể thấu hiểu.

Chúng ta không biết tại sao người Do Thái không chấp nhận Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a. Chúng ta không biết thời gian và cách thức họ sẽ được cứu độ. Tuy nhiên, chúng ta tin rằng Thiên Chúa là Đấng ngay chính và sẽ không bỏ rơi dân của Ngài. Có những lúc sự no thỏa chỉ được tìm thấy nơi thinh lặng, tán tụng, chiêm ngưỡng, và tin tưởng. Tín hữu nào học được điều này sẽ tìm thấy sự khôn ngoan.

Chuyển ngữ: Nguyễn Hữu Phong, SJ.

Nguồn:  Frank J. Matera, Strategies for Preaching Paul, (Minnesota: The Liturgical Press, 2001), 40-41