Thư thứ nhất của thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô

Bối cảnh lịch sử

1 Cô-rin-tô là sự hồi đáp của thánh Phao-lô cho một báo cáo truyền khẩu về cộng đoàn và cho một lá thư mà cộng đoàn đã gửi cho ngài. Khái quát mà nói, sáu chương đầu của bức thư là hồi đáp của thánh Phao-lô đối với bản báo cáo truyền khẩu và các chương còn lại là đối với lá thư của cộng đoàn đã gửi cho ngài.

Bản báo cáo truyền khẩu nêu ra hai vấn đề: vấn đề chia rẽ và bè phái trong cộng đoàn (1 Cr 1-4) và vấn đề tình dục vô luân (1 Cr 5-6). Bài đọc của Chúa Nhật thứ Hai Thường Niên (1 Cr 6:13c-15a, 17-20) là đoạn cuối của phần bàn luận về sự vô luân này.

Thư mà thánh Phao-lô nhận từ tín hữu Cô-rin-tô đã nêu ra một loạt câu hỏi về hôn nhân, ly dị, và trinh tiết (1 Cr 7); về việc tham dự vào các bữa tiệc ngoại giáo mà trong đó thức ăn được dùng để cúng cho các ngẫu tượng (1 Cr 8-11:1); về việc thờ phượng trong cộng đoàn (1 Cr 11:2-14:40); và về sự phục sinh từ cái chết (1 Cr 15). Các bài đọc cho Chúa Nhật thứ Ba và thứ Tư Mùa Thường Niên là phần hồi đáp của thánh Phao-lô cho bức thư của cộng đoàn về vấn đề hôn nhân, ly dị, và trinh tiết, trong khi đó các bài đọc cho Chúa Nhật thứ Năm và thứ Sáu bàn về việc tham dự các bữa tiệc liên quan đến việc thờ ngẫu tượng.

 

Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Hữu Phong SJ

Nguồn: Frank J. Matera, Strategies for Preaching Paul, (Minnesota: The Liturgical Press, 2001), 63-64.