Kinh Thánh

Nỗi khắc khoải của người ngôn sứ

Nỗi khắc khoải của người ngôn sứ

Môn học: Ngôn Sứ Giáo sư: Cao Gia An, S.J. Học viên: Đỗ Hùng Dinh, S.J. Bài viết tìm hiểu nỗi khắc khoải của ngôn sứ Giê-rê-mi-a ẩn chứa trong Khúc Ai Ca (Gr 14:17-22). Tác giả phân tích cấu trúc biền ngẫu đặc trưng trong thơ Do Thái để […]

Read More